Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 30/6/2020

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT Quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ngày ban hành: 20/06/2020 và có Ngày hiệu lực: 01/09/2020

TT 05-2020 sửa đổi, bổ sung tt 04-2017

Một số điểm chính đáng chủ ý:

1. Khoản 3, điều 1. Quy định đối với gói thầu xây lắp việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu.
==> Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng

2. Khoản 8, điều 1. Quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu.
==> Đã đăng ký trên Hệ thống và không trong trạng thái bị tạm ngừng tham gia Hệ thống theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do chưa thanh toán phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3. Khoản 11, điều 1. Thay đổi tỷ trọng thang điểm kỹ thuật và giá với gói HÀNG HÓA qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ.
==> Từ “trong đó tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 10% đến 15%, tỷ trọng điểm về giá (G) từ 85% đến 90%” thành “trong đó tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) từ 10% đến 30%, tỷ trọng điểm về giá (G) từ 70% đến 90%”.

4. Khoản 5,6, điều 1. Bổ sung biểu mẫu đánh giá theo Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT.
==> Không vận dụng Mẫu báo cáo đánh giá ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập báo cáo đánh giá E-HSDT
5. Bổ sung phụ lục Mẫu số 08: Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Tải bản dấu đỏ văn bản: TẠI ĐÂY
Xem thêm: Quyết định 816/QĐ-BXD ngày 18/06/2020 của Bộ Xây dựng yêu cầu cục Kinh tế xây dựng nghiên cứu dự thảo nghị định thay thế nghị định 68/2019/NĐ-CP

Ban biên tập Kênh đấu thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *