Doanh nghiệp xây dựng với nhân sự đóng bảo hiểm ít hơn 100 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí còn lại có phải là doanh nghiệp nhỏ?

Trường hợp trong năm trước liền kề, nhà thầu (độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh) có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí: Tổng doanh thu không quá 50 tỷ đồng và tổng nguồn vốn không quá…

Doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ không đáp ứng yêu cầu thì có cho phép các doanh nghiệp khác tham gia không?

Nếu gói thầu có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ Câu hỏi: Độc giả Huỳnh Thanh Bình (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đặt câu hỏi như sau: Cơ quan chúng tôi đang chuẩn bị triển khai gói thầu xây lắp, công trình…

Bên mời thầu không tiếp nhận HSDT của nhà thầu không phải doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có sai quy định?

Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Câu…

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ lĩnh vực xây dựng?

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng theo quy định có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng. Câu hỏi: Độc giả Chí Thiện (tỉnh An Giang) đặt…