Phần mềm tự động cài đặt môi trường máy tính để sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn)

Cài đặt tiện ích đấu thầu qua mạng

Để giải quyết các lỗi liên quan đến môi trường máy tính của người dùng trong quá trình đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trung tâm đấu thầu quốc gia đã xây Phần mềm tự động cài đặt môi trường máy tính để sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc…