Nhận biết hành vi thông thầu và hình thức xử lý vi phạm trong đấu thầu

Câu hỏi: Trong quá trình xét thầu chúng tôi phát hiện có 3 nhà thầu có hiện tượng thông thầu với nhau. Xin hỏi trong tình huống này chúng tôi phải xử lý như thế nào? Ban biên tập Kênh đấu thầu trả lời vấn đề này như sau: Hành vi bị cấm trong hoạt…