Quy định của luật khi một nhà thầu trong liên danh không thể tiếp tục công việc theo hợp đồng

Chủ đầu tư có thể chỉ định thầu “ở đây có thể giao luôn cho nhà thầu trong liên danh tuy nhiên phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu” hoặc chỉ định một đơn vị…

Cách xử lý khối lượng còn lại của gói thầu khi chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm

Phần công việc còn lại chưa được thực hiện được phép áp dụng chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu và do người có thẩm quyền quyết định. Câu hỏi: Trường hợp chấm dứt hợp đồng đối với…