Đấu thầu qua mạng có được hiệu chỉnh đơn giá dự thầu của nhà thầu?

Trường hợp chi phí bảo hiểm cho chuyên gia và chi phí trà nước cho học viên tham gia trong trong mục chi phí hội thảo, tổ chức đào tạo nhà thầu để trống thì tổ chuyên gia không cần hiệu chỉnh đơn giá dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm để thực hiện…