Gói thầu lớn hơn 20 tỷ đồng khi đánh giá về tài chính thì áp dụng phương pháp giá thấp nhất có phù hợp không?

Trường hợp gói thầu xây lắp không phải là gói thầu quy mô nhỏ (có giá trị lớn hơn 20 tỷ đồng) nhưng tính chất gói thầu đơn giản, các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là trên cùng một mặt bằng thì được phép áp dụng phương pháp giá…

Phương pháp đánh giá về giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

I. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp 1. Phương pháp giá thấp nhất: – Áp dụng với các gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ trong đó các đề xuất về kỹ thuật, tài…