Xử lý 2 nhà thầu làm giả chứng chỉ năng lực tổ chức, nhân sự, máy móc trong hồ sơ dự thầu

Theo báo cáo số 1041/BC-SNN của Sở NN-PTNT Đà Nẵng, về danh sách các nhà thầu vi phạm Luật đấu thầu, liên quan đến gói thầu số 12 – Thi công xây dựng các công trình trên bờ khu nâng cấp, thuộc công trình “Nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng”,…

Các hành vi gian lận trong đấu thầu và chế tài xử phạt của luật đấu thầu mới nhất

Cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm đối với một trong các hành vi vi phạm các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 89 của Luật Đấu thầu Câu hỏi: Bên mời thầu (BMT) đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu thì phát hiện…

Báo cáo tài chính trong hồ sơ dự thầu khác với báo cáo tài chính nộp tại cơ quan quản lý thuế có phải hành vi gian lận làm giả hồ sơ ?

Trường hợp hai báo cáo tài chính này cùng loại và cùng kỳ báo cáo nhưng khác nhau về các số liệu thì đây được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu, vi phạm quy định nêu trên. Theo đó, nhà thầu sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều…