Thời gian đóng thầu khác nhau trong HSMT và thông báo mời thầu trên hệ thống trách nhiệm thuộc về ai khi nhà thầu nộp muộn?

Nếu trong HSMT và các văn bản liên quan có bất kỳ sự chưa thống nhất nào về thời gian đóng thầu trong HSMT, khi xử lý cần đảm bảo quyền lợi của nhà thầu. Bởi các nội dung trong HSMT đều đã trải qua các bước lập, trình, thẩm định và phê duyệt để…

Vì sao phải đăng tải hồ sơ mời thầu kèm theo thông báo mời thầu

Đấu thầu trực tiếp thông báo mời thầu có cần đính kèm hồ sơ mời thầu không2

Vấn đề này Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Việc quy định bên mời thầu phải đăng tải hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá kèm theo thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng nhằm mục đích công khai hồ sơ, tránh tình trạng…

Đấu thầu trực tiếp thông báo mời thầu có cần đính kèm hồ sơ mời thầu không?

Đấu thầu trực tiếp thông báo mời thầu có cần đính kèm hồ sơ mời thầu không

Hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ mời thầu sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá phải được đính kèm cùng thông báo mời thầu. Quy định này nhằm tiết kiệm thời gian trong đấu thầu, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu…