Tỷ lệ liên danh thay đổi sau sửa lỗi hiệu chỉnh hướng dẫn cách đánh giá

Theo quy định tại điểm g Mục 1.2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, thỏa thuận liên danh hợp lệ là thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) và trong…

Hướng dẫn hiệu chỉnh sai lệch khi nhà thầu chào thừa

Theo đó, nhà thầu sẽ chỉ được chào cho những phần công việc được mời thầu. Việc nhà thầu chào thừa, thiếu khối lượng, số lượng sẽ được hiệu chỉnh sai lệch theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu không chấp thuận với kết quả sửa lỗi,…

Hiệu chỉnh chi phí hạng mục chung khi nhà thầu chào thiếu

Như vậy, việc nhà thầu chào thiếu chi phí trong hồ sơ khối lượng dự thầu thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào theo mức đơn giá tương ứng trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có sai lệch. Câu hỏi: Trong bảng khối lượng hồ sơ mời thầu có…

Hướng dẫn sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch đối với hồ sơ dự thầu năm 2020

Các trường hợp hồ sơ dự thầu sẽ được sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch. Hướng dẫn chi tiết đối với việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, thông báo sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch đối với hồ sơ dự thầu Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch đối với hồ sơ…