Nhân sự đã kê khai trong hồ sơ dự thầu đâm đơn kiến nghị nhà thầu tự ý đề xuất tên mình vào trong hồ sơ dự thầu.

Trong giai đoạn đánh giá HSDT nhân sự đã kê khai trong hồ sơ đâm đơn kiến nghị nhà thầu tự ý đề xuất tên mình vào trong hồ sơ dự thầu mà không hề biết về việc này. trong trường hợp nêu trên, bên mời thầu xử lý như thế nào? Xem thêm tình…

Hướng dẫn quy trình kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Câu hỏi: Nếu có kiến nghị trong đấu thầu thì sẽ được giải quyết thế nào? Nội dung này được quy định ở đâu? Ban biên tập Kênh đấu thầu hướng dẫn như sau: Quy định về quyền kiến nghị và giải quyết kiến nghị Theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 Luật…

Hợp đồng trọn gói được điều chỉnh trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì: “Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng…

Tư vấn quản lý dự án có được thay mặt chủ đầu tư thương thảo với nhà thầu xếp hạng nhất không?

Trường hợp chủ đầu tư thuê một đơn vị tư vấn quản lý dự án (bao gồm cả chức năng, nhiệm vụ làm bên mời thầu) thì đơn vị tư vấn đó được quyền thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp thứ nhất theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày…

Gói thầu chỉ định thương thảo trước khi có kế hoạch lựa chọn có vi phạm luật không?

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính (Điều 15 khoản 3 điểm a) quy định một trong các điều kiện để thực hiện chỉ định thầu là có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt Câu hỏi: Cơ quan ông Phạm Trường Sơn là đơn vị sự nghiệp tự chủ…

Hướng dẫn thương thảo hợp đồng trong chào hàng cạnh tranh rút gọn

Câu hỏi: Bà Nguyễn Tố Anh (Hà Nội) đang làm công việc đấu thầu xây dựng cơ bản, bà có một số vướng mắc đề nghị được giải đáp như sau: Theo Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, khi thương thảo hợp đồng trong đấu thầu không được làm thay đổi giá gói thầu. Tuy…