Có thể nộp phí duy trì tài khoản khi đang đánh giá hồ sơ dự thầu

Chứng thư số hết hiệu lực 2

Cho tôi hỏi, nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu thi công xây lắp hoặc các gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đã có tên trên mạng đấu thầu quốc gia nhưng tài khoản của nhà thầu đã hết hạn trước thời điểm mở…

Chứng thư số hết hiệu lực có được tham gia đấu thầu?

Được tham gia đấu thầu “theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu, nhà thầu đã có tên trên Hệ thống trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc thì được coi là có tư cách hợp lệ”. Trong quá trình đánh giá BMT yêu cầu nhà thầu nộp…