Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023

Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư bao gồm 18 biểu mẫu và 08 Phụ lục

1 Mẫu Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.doc (Tải về)

2 Mẫu số 3A_E-HSMT Xây lắp 1 túi.doc (Tải về)

3 Mẫu số 3B E-HSMT Xây lắp 2 túi.doc (Tải về)

4 Mẫu số 3C_E-HSMST Sơ tuyển Xây lắp.doc (Tải về)

5 Mẫu số 4A E-HSMT hàng hóa 1 túi.docx (Tải về)

6 Mẫu số 4B E-HSMT hàng hóa 2 túi.docx (Tải về)

7 Mẫu số 4C_E-HSMST sơ tuyển hàng hóa.docx (Tải về)

8 Mẫu số 5A E-HSMT Phi tư vấn 1 túi.docx (Tải về)

9 Mẫu số 5B E-HSMT Phi tư vấn 2 túi.docx (Tải về)

10 Mẫu số 5C E-HSMST sơ tuyển Phi tư vấn.docx (Tải về)

11 Mẫu số 6A_E-HSMT Tư vấn 2 túi.doc (Tải về)

12 Mẫu số 6B_E-HSMQT tư vấn.doc (Tải về)

13 Mẫu số 7A_E-HSMT mua thuốc 1 túi.doc (Tải về)

14 Mẫu số 7B_E-HSMT mua thuốc 2 túi.docx (Tải về)

15 Mẫu số 8A_Mẫu BCĐG gói thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn 1 túi theo quy trình 1.doc (Tải về)

16 Mẫu số 8B_Mẫu BCĐG gói thầu hàng hóa, phi tư vấn 1 túi theo quy trình 2.doc (Tải về)

17 Mẫu số 8C_Mẫu BCĐG gói thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn 2 túi.doc (Tải về)

18 Mẫu số 8D_Mẫu BCĐG gói thầu tư vấn 2 túi.doc (Tải về)

Phụ lục 1A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 1B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 2A: Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu (đối với tất cả các gói thầu)

Phụ lục 2B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, phi tư vấn áp dụng thương thảo hợp đồng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Đấu thầu)

Phụ lục 2C: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn)

Phụ lục 3: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Phụ lục 4: Mẫu Bản cam kết

Phụ lục 5: Phiếu đăng ký thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

Phụ lục 6: Phiếu thông báo thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

Phụ lục 7: Phiếu thông báo thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Phụ lục 8: Một số hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu

(Tải về Full toàn bộ văn bản và biểu mẫu + phụ lục)

Nguồn File tải (BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ https://vbpl.mpi.gov.vn/ChiTiet/pdf.5770d535-bbc2-49c0-836e-eb15221ca2f7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *