Quy định về bất khả kháng trong đấu thầu, tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là ai?

Quy định về bất khả kháng trong đấu thầu, tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là ai

Về bất khả kháng trong đấu thầu Pháp luật đấu thầu không có quy định về thẩm quyền của tổ chức xác nhận sự kiện bất khả kháng (sự kiện bất khả kháng được quy định tại Bộ luật dân sự Khoản 1 Điều 156 BLDS năm 2015, khoản 2 Điều 584 BLDS năm 2015)…