Tư vấn quản lý dự án có được thay mặt chủ đầu tư thương thảo với nhà thầu xếp hạng nhất không?

Trường hợp chủ đầu tư thuê một đơn vị tư vấn quản lý dự án (bao gồm cả chức năng, nhiệm vụ làm bên mời thầu) thì đơn vị tư vấn đó được quyền thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp thứ nhất theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày…

Gói thầu chỉ định thương thảo trước khi có kế hoạch lựa chọn có vi phạm luật không?

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính (Điều 15 khoản 3 điểm a) quy định một trong các điều kiện để thực hiện chỉ định thầu là có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt Câu hỏi: Cơ quan ông Phạm Trường Sơn là đơn vị sự nghiệp tự chủ…

Hướng dẫn thương thảo hợp đồng trong chào hàng cạnh tranh rút gọn

Câu hỏi: Bà Nguyễn Tố Anh (Hà Nội) đang làm công việc đấu thầu xây dựng cơ bản, bà có một số vướng mắc đề nghị được giải đáp như sau: Theo Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, khi thương thảo hợp đồng trong đấu thầu không được làm thay đổi giá gói thầu. Tuy…

Quy định của luật về thương thảo hợp đồng, những điều cần biết để đảm bảo quyền lợi của nhà thầu.

Cơ sở tiến hành thương thảo hợp đồng Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu được mời đến thương thảo hợp đồng nhưng không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm dự…