Chứng thư số hết hiệu lực có được tham gia đấu thầu?

Được tham gia đấu thầu “theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu, nhà thầu đã có tên trên Hệ thống trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc thì được coi là có tư cách hợp lệ”. Trong quá trình đánh giá BMT yêu cầu nhà thầu nộp…