Được phép giao bao nhiêu % cho nhà thầu phụ đặc biệt?

Không có ấn định mức tỷ lệ % công việc giao cho nhà thầu phụ đặc biệt, phần việc này được ấn định theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Câu hỏi: Theo mục 31.4 Biểu mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng…

Bổ sung nhà thầu phụ đặc biệt sau thời điểm đóng thầu có hợp lệ?

Khi tham dự thầu, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì nhà thầu được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt và phải kê khai theo Mẫu số 18(b) Chương IV. Việc đánh giá và làm rõ hồ sơ dự thầu phải tuân thủ…