Nhà thầu phụ có cần phải ký hợp đồng với chủ đầu tư không, có phải có xác nhận của chủ đầu tư đơn vị là nhà thầu phụ không?

Trường hợp trong hồ sơ dự thầu nhà thầu chính không đề xuất nhà thầu phụ thì trong quá trình thực hiện hợp đồng phát sinh thầu phụ thì cần làm công văn xin phép sự chấp thuận từ phía chủ đầu tư. Nhà thầu phụ ký hợp đồng với nhà thầu chính. nhà thầu…

Nhà thầu chính được phép giao bao nhiêu % cho nhà thầu phụ? có quy định hạn chế tỉ lệ giao thầu phụ hay không?

1. Quy định các loại nhà thầu trong luật đấu thầu. Theo Luật đấu thầu 2013 có quy định: Nhà thầu có tư cách hợp lệ khi đáp ứng dược những điều kiện theo quy định của pháp luật như được đăng ký thành lập đúng theo quy định của pháp luật đề ra, hoạt…

Thầu phụ cho cả hai nhà thầu liên doanh có sai quy định của luật?

Nhà thầu chính chỉ được ký kết Hợp đồng với các nhà thầu phụ đã được đề xuất trong Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất đối với những công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu. Theo đó việc ký kết Hợp đồng nhà thầu phụ đối với hai nhà thầu…