Đấu thầu qua mạng nhà thầu nộp trực tiếp bản cứng HSDT có được chấp nhận?

Trường hợp nhà thầu đã nộp một phần HSDT trên mạng (trong đó có đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu) và các tài liệu khác (báo cáo tài chính, hồ sơ quyết toán thuế…) trong HSDT được gửi bằng bản cứng trực tiếp đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu thỉ có…