Công ty TNHH không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán chứng minh doanh thu như thế nào?

Việc nộp báo cáo tài chính được kiểm toán chỉ áp dụng đối với đối tượng phải thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP. Câu hỏi: Công ty của ông Lê Xuân Hùng (TP. Hồ Chí Minh) đang chuẩn bị đấu thầu gói thầu mua sắm lắp đặt…

Nhà thầu chứng minh doanh thu bằng cách nào?

Câu hỏi: Tôi tham khảo Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy có yêu cầu, chỉ tiêu doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng theo Mẫu số 10 Thông tư này….

Cách xác định mức doanh thu trung bình trong hồ sơ mời thầu

Câu hỏi: Ông Bùi Kim Khánh (Vĩnh Phúc) hỏi: Đối với gói thầu quy có mô hơn 20 tỷ đồng, bên mời thầu có được đưa ra yêu cầu hệ số k của công thức tính mức doanh thu trung bình hàng năm là 1 không? Xem thêm tình huống liên quan Nhà thầu chứng…