Không kê khai biểu mẫu ưu đãi đối với hàng hóa trong nước nhưng có ghi rõ hàng hóa sản trong nước thì có được xét ưu đãi?

Câu hỏi Công ty X là 1 doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng trang phục, đồng phục cho các doanh nghiệp. Công ty X có đệ trình HSDT cho gói thầu cung cấp đồng phục của Bên mời thầu A. Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu không lập bảng kê ưu đãi…

Các Hồ sơ dự thầu không có hàng hóa ưu đãi thì có phải tính giá trị ưu đãi?

Câu hỏi: Tất cả các HSDT đều chào hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì có phải tính giá trị ưu đãi cho các HSDT này không? Xem thêm tình huống liên quan Để chứng minh hàng hóa được hưởng ưu đãi nhà thầu phải làm gì? Không kê khai biểu mẫu ưu…

Để chứng minh hàng hóa được hưởng ưu đãi nhà thầu phải làm gì?

Câu hỏi: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về đấu thầu có quy định: “Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa”. Vậy doanh nghiệp phải…