Nhà thầu chính cung cấp nhân sự cho cả thành viên liên danh có sai quy định?

Trường hợp khi bố trí nhân sự triển khai gói thầu, nhà thầu huy động nhân sự không thuộc quản lý của mình thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ để có cơ sở tiếp tục xem xét, đánh giá. Câu hỏi Cơ quan ông Hà Anh Tuấn (Hà Nội) tiến…

Nhà thầu đứng đầu liên doanh cung cấp hợp đồng tương tự cho cả liên doanh có hợp lệ?

Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh. Câu…

Nhà thầu liên danh có bị loại nếu thành viên chưa đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh; một trong các điều kiện để nhà thầu được đánh giá có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Câu hỏi: Độc giả Nguyễn Tuấn Thành – TP….