Nhân sự đã kê khai trong hồ sơ dự thầu đâm đơn kiến nghị nhà thầu tự ý đề xuất tên mình vào trong hồ sơ dự thầu.

Trong giai đoạn đánh giá HSDT nhân sự đã kê khai trong hồ sơ đâm đơn kiến nghị nhà thầu tự ý đề xuất tên mình vào trong hồ sơ dự thầu mà không hề biết về việc này. trong trường hợp nêu trên, bên mời thầu xử lý như thế nào? Xem thêm tình…

Hướng dẫn quy trình kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Câu hỏi: Nếu có kiến nghị trong đấu thầu thì sẽ được giải quyết thế nào? Nội dung này được quy định ở đâu? Ban biên tập Kênh đấu thầu hướng dẫn như sau: Quy định về quyền kiến nghị và giải quyết kiến nghị Theo quy định tại Điều 91 và Điều 92 Luật…