KÊNH ĐẤU THẦU
Văn bản pháp lý hiện hành

tổng hợp Văn bản pháp lý lĩnh vực đấu thầu

Luật

Số văn bản

Tên văn bản

Tình trạng hiệu lực

43/2013/QH13

Luật đấu thầu ngày 26/11/2013

Còn hiệu lực

Số văn bản

Tên văn bản

Tình trạng hiệu lực

63/2018/ NĐ-CP

Nghị định 63/2018/ NĐ-CP ngày 04/05/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Còn hiệu lực

50/2016/NĐ-CP

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Còn hiệu lực

30/2015/NĐ-CP

Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Còn hiệu lực

63/2014/NĐ-CP

Nghị định 63/2014/NĐ-CPngày 04/05/2018 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Còn hiệu lực

130/2013/NĐ-CP

Nghị định số 130/2013/NĐ-CPngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Còn hiệu lực

Số văn bản

Tên văn bản

Tình trạng hiệu lực

05/2020/TT-BKHĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Hiệu lực từ 01/09/2020

01/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Còn hiệu lực

02/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 quy định mức lương chuyên gia tư vấn trong nước khi áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian

Còn hiệu lực

03/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Còn hiệu lực

03/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT bản tiếng anh tham khảo

Còn hiệu lực

05/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 15/5/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Còn hiệu lực

05/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT bản tiếng anh tham khảo

Còn hiệu lực

07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng do Bộ trưởng

Hết hiệu lực

10/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Còn hiệu lực

11/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10 quy định chi tiết việc lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Còn hiệu lực

19/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Còn hiệu lực

23/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

Còn hiệu lực

190/2015/TT-BTC

Thông tư 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu

Còn hiệu lực

34/2016/TT-BTC

Thông tư 34/2016/TT-BTC 26/02/2016 quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Còn hiệu lực

35/2016/ TT-BTC

Thông tư 35/2016/ TT-BTC ngày 26/02/2016 hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Còn hiệu lực

58/2016/TT-BTC

Thông tư 58/2016/TT-BTCngày 29/03/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

Còn hiệu lực

03/2016/TT-BKHĐT

Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu

Còn hiệu lực

07/2016/TT-BKHĐT

Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT ngày 26/06/2016 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

Hết hiệu lực

10/2016/TT-BKHĐT

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT 22/07/2016 Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

Còn hiệu lực

11/2016/TT-BKHĐT

Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/07/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

Còn hiệu lực

15/2016/ TT-BKHĐT

Thông tư 15/2016/ TT-BKHĐTngày 29/09/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Còn hiệu lực

14/2016/TT-BKHĐT

Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

Còn hiệu lực

16/2016/TT-BKHĐT

Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Còn hiệu lực

04/2017/TT-BKHĐT

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Còn hiệu lực

06/2017/TT-BKHĐT

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 về quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Còn hiệu lực

05/2018/ TT-BKHĐT

Thông tư 05/2018/ TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Còn hiệu lực

04/2019/ TT-BKHĐT

Thông tư 04/2019/ TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Còn hiệu lực

11/2019/ TT-BKHĐT

Thông tư 11/2019/ TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

Còn hiệu lực

16/2016/TT-BKHĐT

Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

Còn hiệu lực

03/2010/TT-BKH

Thông tư 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Còn hiệu lực

Số văn bản

Tên văn bản

Tình trạng hiệu lực

2468/QĐ-BTC

Quyết định 2468/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn Quy định của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong nội bộ ngành tài chính

Còn hiệu lực

3181/QĐ-BYT

Quyết định 3181/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2016 đính chính Thông tư 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Còn hiệu lực

08/2016/QĐ-TTG

Quyết định 08/2016/QĐ-TTG ngày 26/02/2016 của thủ tướng chính phủ quy định về việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung

Còn hiệu lực

830/QĐ-BKHĐT

Quyết định 830/QĐ-BKHĐT ngày 16/06/2016 ban hành quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của bộ kế hoạch và đầu tư

Còn hiệu lực

17/2019/QĐ-TTG

Quyết định17/2019/QĐ-TTG ngày 09/04/2019 về một số gói thầu, nội dung mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên áp dụng lcnt đặc biệt theo điều 26 luật đấu thầu

Còn hiệu lực

Số văn bản

Tên văn bản

Tình trạng hiệu lực

4054/BKHĐT-QLĐT

Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 06 năm 2014 thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Còn hiệu lực

1873/BKHĐT-QLĐT

Công văn 1873/BKHĐT-QLĐT ngày 21 tháng 03 năm 2016 về đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Còn hiệu lực

2683/BKHĐT-QLĐT

Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26 tháng 04 năm 2018 quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Còn hiệu lực

Số văn bản

Tên văn bản

Tình trạng hiệu lực

734/CT-TTG

Chỉ thị 734/CT-TTG ngày 17/05/2011 về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC

Còn hiệu lực

1315/CT-TTG

Chỉ thị 1315/CT-TTG ngày 03/8/2011 về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Còn hiệu lực

47/CT-TTG

Chỉ thị 47/CT-TTG ngày 27/12/2017 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

Còn hiệu lực

03/CT-BKHĐT

Chỉ thị 03/CT-BKHĐT ngày 24/05/2019 về chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu

Còn hiệu lực

tổng hợp Văn bản pháp lý lĩnh vực dự toán