Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Nghị quyết số 108NQ-CP1

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tải ngay: TẠI ĐÂY Để kịp thời tháo gỡ một số khó khăn,…

Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Luật 62-2020 bổ sung luật xây dựng

Luật số 62/2020/QH14 Hiệu lực: Luật ban hành ngày 17/06/2020. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Tải về: TẠI ĐÂY Một số nội dung đáng chú ý. Miễn Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 07 tầng ở nông thôn Ngày 17/6/2020, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung…

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 30/6/2020

TT 05-2020 sửa đổi, bổ sung tt 04-2017

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT Quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Ngày ban hành: 20/06/2020 và có…

Quyết định 816/QĐ-BXD ngày 18/06/2020 của Bộ Xây dựng yêu cầu cục Kinh tế xây dựng nghiên cứu dự thảo nghị định thay thế nghị định 68/2019/NĐ-CP

Quyết định 816/QĐ-BXD ban hành kế hoạch hành động Bộ Xây dựng năm 2020; Ban hành ngày 18/6/2020 thực hiện nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của chính phủ; và chỉ thị số 11/CT-TTG ngày 4/03/2020 của Thủ tướng chính phủ Nội dung Quyết định 816/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng 2.11. Nghiên cứu dự thảo Nghị…