Sai khác thông tin kê khai trên webform và hồ sơ đính kèm trong đấu thầu qua mạng

Theo đó trường hợp “thông tin về năng lực kinh nghiệm nhà thầu kê khai trong webform không đạt yêu cầu hồ sơ mời thầu” thì bên mời thầu cần làm rõ, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ, nếu hồ sơ làm rõ không làm thay đổi bản chất hồ sơ dự thầu thì…