Ký các hồ dự thầu trước khi ủy quyền có hiệu lực có hợp lệ không?

uy-quyen-trong-dau-thau

Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ, Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam gặp vướng mắc như sau: Khi đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu A, nhà thầu cung cấp Giấy ủy quyền…

Người được ủy quyền thay đại diện nhà thầu ký những văn bản gì?

quy định về ủy quền

Tại biểu mẫu “Giấy ủy quyền” của hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nêu phạm vi ủy quyền như sau: Ký đơn dự thầu; Ký thỏa thuận liên danh (nếu có); Ký các văn bản, tài liệu để…