Được phép giao bao nhiêu % cho nhà thầu phụ đặc biệt?

Không có ấn định mức tỷ lệ % công việc giao cho nhà thầu phụ đặc biệt, phần việc này được ấn định theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Câu hỏi: Theo mục 31.4 Biểu mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng…

Bổ sung nhà thầu phụ đặc biệt sau thời điểm đóng thầu có hợp lệ?

Khi tham dự thầu, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định cho phép sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt thì nhà thầu được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt và phải kê khai theo Mẫu số 18(b) Chương IV. Việc đánh giá và làm rõ hồ sơ dự thầu phải tuân thủ…

Không kê khai biểu mẫu ưu đãi đối với hàng hóa trong nước nhưng có ghi rõ hàng hóa sản trong nước thì có được xét ưu đãi?

Câu hỏi Công ty X là 1 doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng trang phục, đồng phục cho các doanh nghiệp. Công ty X có đệ trình HSDT cho gói thầu cung cấp đồng phục của Bên mời thầu A. Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu không lập bảng kê ưu đãi…

Các Hồ sơ dự thầu không có hàng hóa ưu đãi thì có phải tính giá trị ưu đãi?

Câu hỏi: Tất cả các HSDT đều chào hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì có phải tính giá trị ưu đãi cho các HSDT này không? Xem thêm tình huống liên quan Để chứng minh hàng hóa được hưởng ưu đãi nhà thầu phải làm gì? Không kê khai biểu mẫu ưu…

Để chứng minh hàng hóa được hưởng ưu đãi nhà thầu phải làm gì?

Câu hỏi: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về đấu thầu có quy định: “Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa”. Vậy doanh nghiệp phải…