Hồ sơ mời thầu yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án có đúng quy định?

Việc yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án của Ban quàn lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn là không đúng quy định của pháp luật đấu thầu.

Câu hỏi:
Theo Thông báo mời thầu Gói thầu xây lắp công trình của Ban quàn lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật nhân sự chủ chố tthì chỉ huy trưởng công trình phải có “Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, hạng III”.

Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về QLDA đầu tư xây dựng và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Xây dựng, đã quy định rõ điều kiện đối với CHT công trường, theo đó không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Ông Nguyễn Thanh Luận (Quảng Bình) hỏi, đối với chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu xây lắp, yêu cầu chức danh CHT công trình phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III có phù hợp với Luật Đấu thầu hay không?

Xem thêm tình huống liên quan:
Đề xuất nhân sự chủ chốt trong 2 hồ sơ dự thầu cùng thời điểm có được chấp nhận?
Yêu cầu công nhân trong nhân sự chủ chốt có đúng quy định luật đấu thầu?
Trong thời gian đánh giá hồ sơ nhà thầu có được thay đổi nhân sự?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Pháp luật về xây dựng quy định cá nhân khi hành nghề chỉ huy trưởng công trường phải đảm bảo các yêu cầu về năng lực theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Yêu cầu chức danh chỉ huy trưởng công trường trong hồ sơ mời thầu xây lắp cũng như yêu cầu xác nhận của chủ đầu tư đối với công tác khảo sát hiện trường cần thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Ý kiến ban biên tập Kênh đấu thầu:

Việc yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ quản lý dự án trong Hồ sơ mời thầu của Ban quàn lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Ba Đồn là không đúng quy định của pháp luật đấu thầu.

Quy định năng lực chỉ huy trưởng theo nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018

Nhà thầu cần yêu cầu chủ đầu tư làm rõ trước thời điểm đóng thầu 03 ngày để đảm bảo quyền lợi cho nhà thầu.

Ban biên tập Kênh đấu thầu (Nguồn chinhphu.vn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *