Doanh nghiệp có cổ phần của nhau có được cùng dự thầu?

Đơn vị của ông Mai Văn Kế (Hà Nội) đang lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp phòng cháy chữa cháy, quy mô dưới 5 tỷ đồng. Các nhà thầu tham dự có Công ty A và Công ty B. Trong đó, Công ty A nắm giữ 20% cổ phần của Công ty B. Trước tháng 12/2016, Công ty B là chi nhánh của Công ty A.

Câu hỏi
Hai công ty này có được tham gia dự thầu cùng gói thầu trên không? Báo cáo tài chính của Công ty B (năm 2014-2016) là báo cáo tài chính của chi nhánh có hợp lệ không?

Xem thêm tình huống liên quan
Sau chia tách doanh nghiệp có được thừa hưởng năng lực của công ty cũ khi ứng thầu?
Công ty mẹ có được sử dụng năng lực của công ty con khi dự thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

– Chủ đầu tư, bên mời thầu.

– Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

– Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp.

– Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.

– Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

– Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Đối với trường hợp của ông Kế, việc Công ty A và Công ty B có cổ phần, vốn góp của nhau cùng tham dự thầu gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi được coi là không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Ban biên tập Kênh đấu thầu (Nguồn: Báo chính phủ.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *