Công ty mẹ có được sử dụng năng lực của công ty con khi dự thầu?

Trường hợp công ty mẹ tham dự thầu thì được sử dụng năng lực, kinh nghiệm của công ty con tương ứng với phần công việc mà công ty mẹ huy động công ty con thực hiện.

Câu hỏi:
Bà Trần Thị Hạ (Đắk Nông) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Công ty A và Công ty B hoạt động theo hình thức công ty mẹ-con nhưng hạch toán độc lập về tài chính. Công ty A là công ty mẹ của Công ty B với vốn góp là trên 60% tổng số cổ phần.

Bà Hạ hỏi, khi Công ty A khi tham gia dự thầu nhưng năng lực về nhân sự và thiết bị không đủ thì có thể lấy năng lực của Công ty B không hoặc ngược lại?

Xem thêm tình huống liên quan
Sau chia tách doanh nghiệp có được thừa hưởng năng lực của công ty cũ khi ứng thầu?
Doanh nghiệp có cổ phần của nhau có được cùng dự thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Chương III, mục 2.2, ghi chú số 1 của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ có sử dụng công ty con thực hiện gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con theo biểu mẫu tương ứng tại Chương IV, Biểu mẫu dự thầu.

Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu.

Đối với vấn đề của bà Hạ, trường hợp công ty mẹ tham dự thầu thì được sử dụng năng lực, kinh nghiệm của công ty con tương ứng với phần công việc mà công ty mẹ huy động công ty con thực hiện.

Ban biên tập kênh đấu thầu (Nguồn: Báo chính phủ.vn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *