Giao khoán cho thầu phụ vượt mức quy định có bị coi là chuyển nhượng thầu?

Trường hợp phát hiện nhà thầu chính chuyển nhượng cho nhà thầu khác ngoài danh sách nhà thầu phụ kê khai trong hồ sơ dự thầu hoặc phần công việc chuyển nhượng cho nhà thầu khác ngoài phần công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ với giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng thì được coi là có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Câu hỏi:
Công ty tôi trúng thầu gói thầu xây lắp X, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (đơn vị ông là nhà thầu chính, độc lập, không đề xuất nhà thầu phụ khi tham gia dự thầu gói thầu X), với giá trị trúng thầu là 200 tỷ đồng. Do công ty tôi đang triển khai thực hiện nhiều gói thầu xây lắp và đang có sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề nên công ty đã có hợp đồng giao khoán với đơn vị A, giao cho đơn vị A nhận trách nhiệm cùng công ty thực hiện thi công xây dựng một số hạng mục chính của gói thầu X với giá trị hợp đồng giao khoán là 100 tỷ đồng, trong đó:
– Trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu X, công ty tôi tạm ứng (cấp) một số loại vật tư, vật liệu chính và tài chính cho đơn vị A để thi công một số hạng mục của gói thầu X trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng giao khoán dưới sự quản lý và theo sự chỉ đạo điều hành toàn diện của công ty về mọi mặt thông qua ban điều hành và bộ máy của công ty.

– Công ty ký toàn bộ các hồ sơ liên quan đến quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, thanh, quyết toán với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về toàn bộ quá trình thực hiện thi công gói thầu X (kể cả phần khối lượng giao khoán cho đơn vị A) về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, công nghệ…, hồ sơ quản lý chất lượng, các thủ tục, công tác nghiệm thu khối lượng, nghiệm thu thanh toán, quyết toán, về việc cung cấp hóa đơn, chứng từ cho chủ đầu tư…

Theo ý kiến của chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện gói thầu X, sau khi chủ đầu tư nắm bắt được thông tin có hợp đồng giao khoán giữa công ty và đơn vị A (thời điểm này đơn vị A đã thực hiện hoàn thành khối lượng với giá trị khoảng 55 tỷ đồng), chủ đầu tư cho rằng công ty tôi đã vi phạm về chuyển nhượng thầu theo quy định tại Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu vì công ty chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu X có giá trị lớn hơn 10% tính trên hợp đồng đã ký và đề nghị sẽ xử lý theo quy định của hợp đồng và Điều 90 Luật Đấu thầu; Điều 121 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Tôi xin hỏi, việc công ty thực hiện hợp đồng giao khoán với đơn vị A như nêu trên có đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành hay không? Việc chủ đầu tư có ý kiến cho rằng công ty tôi đã vi phạm về chuyển nhượng thầu theo quy định tại Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu có đúng không?

Chủ đầu tư đề nghị sẽ xử lý công ty theo quy định của hợp đồng và Điều 90 Luật Đấu thầu, Điều 121 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có đúng không?

Xem thêm tình huống liên quan
Quy định của luật về chuyển nhượng thầu và nhà thầu bị xử lý như thế nào khi vi phạm?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a và Điểm b, Khoản 2, Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận.

Đối với vấn đề của công ty ông, việc sử dụng nhà thầu phụ phải tuân thủ quy định nêu trên.

Theo đó, trường hợp phát hiện nhà thầu chính chuyển nhượng cho nhà thầu khác ngoài danh sách nhà thầu phụ kê khai trong hồ sơ dự thầu hoặc phần công việc chuyển nhượng cho nhà thầu khác ngoài phần công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ với giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng thì được coi là có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban biên tập Kênh đấu thầu (Nguồn chinhphu.vn)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *