Chào thầu phần khối lượng mời thiếu trong đấu thầu qua mạng như thế nào?

Câu hỏi:
Bạn Phùng Danh Nhậm, Công ty TNHH Linh Huy Hoàng có hỏi Khi bóc khối lượng theo bản vẽ mời thầu tôi so sánh khối lượng trong bảng tiên lượng, thấy bản tiên lượng thiếu khối lượng. Vậy tôi muốn chào khối lượng tính thiếu khi dự thầu qua mạng thì phải làm sao?

Xem thêm tình huống liên quan:
Quy định của luật về thương thảo hợp đồng, những điều cần biết để đảm bảo quyền lợi của nhà thầu
Hợp đồng trọn gói được điều chỉnh trong trường hợp nào?

Ban biên tập kênh đấu thầu trả lời bạn như sau:

Trường hợp bên mời thầu điều chỉnh E-HSMT.

Khi phát hiện thấy khối lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế nhà thầu cần gửi yêu cầu làm rõ E-HSMT trực tiếp trên Hệ thống tới bên mời thầu cần đảm bảo đúng theo ” điểm c Khoản 2 Điều 14 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì khi có yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải làm đơn đề nghị gửi đến bên mời thầu tối thiểu là 03 ngày làm việc (nếu trong trường hợp đấu thầu trong nước), 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý.
Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận và điều chỉnh lại E-HSMT nếu khối lượng đó là đúng. Bạn sẽ dự thầu theo tiên lượng mời thầu điều chỉnh đó.

Trường hợp bên mời thầu không tiến hành điều chỉnh E-HSMT

Bạn vẫn gửi yêu cầu làm rõ và trong phần hồ sơ dự thầu file đính kèm bảng dự thầu phần khối lượng phát sinh để có cơ sở làm thương thảo phần khối lượng thiếu đó theo quy định sau:
Điểm d, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định đối với gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

Đối với vấn đề của Bạn, khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt trong bước thương thảo hợp đồng theo quy định nêu trên.

Trường hợp trong quá trình thương thảo hợp đồng phát hiện khối lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào.

Trường hợp trong hồ sơ dự thầu chưa có đơn giá thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu (Điểm b, Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Ban biên tập Kênh đấu thầu (Nguồn tham khảo: mpi.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *