Bảo đảm dự thầu phát hành trước thời điểm liên danh nhà thầu ký kết thỏa thuận.

Câu hỏi: Độc giả Bửu Thăng (Long An) đặt câu hỏi như sau: Thỏa thuận liên danh được ký kết ngày 27/9/2019 giữa công ty A liên danh với công ty B là liên danh công ty A + B (công ty A là thành viên đứng đầu liên danh, và công ty A sẽ…